sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Prevence závažných havárií

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Prevence závažných havárií

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Přehled právních předpisů, dokumentů, ročního plánu kontrol objektů zařazených do skupiny A a do skupiny B:


1) Zákon

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)

Novely:
zákony č. 183/2017 (účinnost od 01.07.2017) Sb. a č. 225/2017 Sb. (účinnost od 01.01.2018)


2) Ostatní právní předpisy

a)

 • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)

b)

 • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 94)

c)

 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících: postup při zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu pro provozy podzemních zásobníků plynu
 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů pro objekty průmyslové výroby a nakládání s výbušninami (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - únor 2016 - ČÁSTKA 2)

d)

 • Metodický pokyn pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro posouzení rizik závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn k identifikaci a vyhodnocení domino efektů podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn pro stanovení zranitelnosti životního prostředí a hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
 • Metodický pokyn pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. - Posouzení objektu s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a plnění obecných povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob, včetně způsobu zařazení objektu do skupiny A nebo B a zpracování návrhu zařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn pro zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - červen 2016 - ČÁSTKA 5)

e)

 • Právní úprava prevence závažných havárií
 • Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
 • Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
 • Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
 • Systém řízení bezpečnosti podle nového zákona o prevenci závažných havárií
 • Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
 • Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Podpora prevence závažných havárií
 • Vzdělávací materiály pro oblast prevence závažných havárií (Samostatné monotématické číslo elektronické publikace „Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti" (JOSRA): PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - 06.04.2016)

f)

 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných havárií
 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu
 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (Věstník MŽP, ROČNÍK XXII - srpen 2012 - ČÁSTKA 8)

 


3) Poznámky k předpisům

 

4) Soubory ke stažení

Protokol o nezařazení (182.19 KB) Protokol o nezařazení

Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B (454.36 KB) Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B

 

5) Roční plán kontrol na rok 2018

Plán kontrol pro rok 2018 ke stažení (42.50 KB) Plán kontrol pro rok 2018 ke stažení

 

6) Přehled objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B ke dni 10.01.2018

Objekty skupiny A a skupiny B ke dni 10.01.2018 (7387.45 KB) Objekty skupiny A a skupiny B ke dni 10.01.2018

 

7) Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (stav ke dni 25.10.2017)

Informace o nebezpečí závažné havárie (442.21 KB) Informace o nebezpečí závažné havárie

 

8) Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Na základě provozovatelem (TOMEGAS s. r. o.) předložených podkladů Krajský úřad stanovil zónu havarijního plánování pro vypracování Vnějšího havarijní plánu (dále jen (VněHP"), jehož návrh zpracoval Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Po zapracování připomínek dotčených orgánů veřejné správy, dotčených obcí a základních složek integrovaného záchranného systému byl VněHP projednán bezpečnostní radou Města Milevska a po jejím doporučení ke schválení byl následně schválen starostou.
Krajský úřad tímto poskytuje informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních, o opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování - srpen 2011 (579.93 KB) Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování - srpen 2011

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku