sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Aktuální informace pro dopravce

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Aktuální informace pro dopravce

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1.6. 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Tato novela zrušila vyhlášku č. 366/1999 Sb. o způsobu prokázání finanční způsobilosti a zároveň novelizovala zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úplné znění předpisů najdete na www.mvcr.cz.

Novela upravuje druhy živností, vymezuje podnikání velkými a malými vozidly a už nedělí živnosti na vnitrostátní a mezinárodní dopravu.

- velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
- malým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče.

Podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly:

1. usazení
2. dobrá pověst
3. finanční způsobilost
4. odborná způsobilost

Pro provozování osobní dopravy pro cizí potřeby malými vozidly není od 1. 6. 2012 stanovena podmínka odborné způsobilosti.FINANČNÍ ZPŮSOBILOST

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

 • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
 • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.

Způsoby prokazování FZ:

 • Pokud je dopravce účetní jednotkou, předloží:
  A/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou auditorem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech;
 • B/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. daňovým poradcem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb.;
 • C/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. účetní/m, k tomu prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce (činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence);
 • D/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností 3. osobám (např. pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;
 • E/ bankovní záruku, uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;

Splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude opatřena účetní závěrka. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

 • Pokud není dopravce účetní jednotkou, předloží:
  A/ přiznání k dani z příjmu fyzických osob, respektive jeho Přílohu č. 1; jež bude ověřeno „jinou řádně oprávněnou osobou“;
 • B/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností 3. osobám (např. pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;
 • C/ bankovní záruku, sjednanou na dobu kalendářního roku, nebo hospodářského roku nebo s automatickou prolongací.

Pro splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ bude kopie daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede: a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá, b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje, c) místo a datum ověření, d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

Termíny prokázání FZ:

 • podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
 • podnikatel může také dopravní úřad požádat před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu FZ neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.

Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.

Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.


ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

Upozornění dopravcům a odpovědným zástupcům:

Držitelům osvědčení o odborné způsobilosti pro některý z druhů nákladní dopravy a osobní dopravy vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydá dopravní úřad na žádost do 30 dnů osvědčení o odborné způsobilosti pro nákladní dopravu provozovanou vozidlem nebo jízdní soupravou o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, a pro osobní dopravu pro přepravu více než 9 osob podle zákona č. 111/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přestože výměna osvědčení vydaných před 4.12. 2011 není povinná, dopravní úřad výměnu „starých" osvědčení za osvědčení ES doporučuje.

Otázky a vzorové zadání případových studií pro zájemce o zkoušku odborné způsobilosti stanoví Ministerstvo dopravy a zveřejní je ve Věstníku dopravy.


VYDÁVÁNÍ LICENCE SPOLEČENSTVÍ - „EUROLICENCE"

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1072/2009 a novelou zákona č. 111/1994 Sb. upozorňujeme na následující změny:
Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní dopravu velkými vozidly.

Eurolicence je vydávána na dobu až 10 let. Současně dopravní úřad vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu.

Prokáže-li dopravce finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání FZ prokazoval. Neprokáže-li FZ, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy.

Pokud dopravce přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Za vydání eurolicence je stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 1000 Kč, za vydání opisu eurolicence 200 Kč.

O vydání eurolicence si dopravce požádá na příslušném formuláři, který je k dispozici na internetové adrese: www.kraj-jihocesky.cz.

Formulář žádosti je také možno vyzvednout si na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v kancelářích č. 212 a 213, budova G.

Žádost o vydání eurolicence (76.00 KB) Žádost o vydání eurolicence

Žádost o vydání opisů eurolicence (75.00 KB) Žádost o vydání opisů eurolicence

Žádost o osvědčení řidiče (75.00 KB) Žádost o osvědčení řidiče


Záznamové listy řidiče

Dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 561/2006, článku 26, odst. 7, musí od 1. ledna 2008 být řidič vozidla vybaveného záznamovým zařízením schopen kdykoli na žádost kontrolora předložit záznamové listy použité řidičem (v případě analogového tachografu) nebo kartu řidiče (v případě digitálního tachografu) se záznamem běžného dne a předchozích 28 dnů.

Stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů z přístroje ve vozidle a z karty řidiče dle Nařízení komise (EU) č. 581/2010 ze dne 1. července 2010 , článku 1 pro účely čl. 10 odst. 5 písm.

a) bodu i) nařízení (ES) č. 561/2006 nesmí být data stahována za delší dobu než 90 dnů z přístroje ve vozidle, 28 dnů z karty řidiče.

Potvrzení o činnostech podle Nařízení (ES) č. 561/2006

Dle vyhlášky č. 478/2000 Sb., v platném znění, § 1b), odst. 1 musí mít řidič ve vozidle kromě záznamů o řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku (příp. paměťové karty řidiče), též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí komise (ES) č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem v době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů. Viz tiskopis potvrzení o činnostech

Ve vnitrostátní dopravě je možné předložit i jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.

Zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly (§ 9b zákona č. 111/1994 Sb.)

Pokud podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly zabezpečuje konkrétní přepravu osob, zvířat nebo věcí tím, že sám řídí velké vozidlo nebo v souvislosti s řízením provádí nakládku a vykládku zvířat nebo věcí, dohled při nástupu a výstupu cestujících nebo nakládce a vykládce zvířat nebo věcí, údržbu a kontrolu velkého vozidla nebo provádí administrativní činnosti přímo spojené s konkrétní přepravou, nesmí doba výkonu těchto činností přesáhnout 48 hodin za týden. Dobu výkonu těchto činností lze prodloužit až na 60 hodin za týden, pokud za 26 týdnů po sobě jdoucích tato doba v průměru nepřesáhne 48 hodin za týden. Týdnem se rozumí období od 00.00 hodin v pondělí do 24.00 hodin v neděli.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly je povinen po 6 hodinách přerušit výkon činností podle odstavce 1 přestávkou v trvání nejméně 30 minut. Přesáhne-li doba výkonu těchto činností 9 hodin po sobě jdoucích, musí přestávka trvat nejméně 45 minut. Přestávku lze rozdělit do několika částí v trvání nejméně 15 minut. Doba přestávky se nezapočítává do doby výkonu činností podle odstavce 1.

Jsou-li činnosti podle odstavce 1 vykonávány v době od 00.00 hodin do 04.00 hodin, nesmí doba výkonu těchto činností během 24 hodin po sobě jdoucích přesáhnout 10 hodin.

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době výkonu činností a trvání přestávek a tyto záznamy uchovává po dobu nejméně 2 let od ukončení činností.

Osvědčení profesní způsobilosti řidiče

Dle zákona č. 342/2007 Sb. řidiči, kteří jsou držiteli platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče ke dni 1.4. 2008, jsou povinni do 6 měsíců, nejpozději však v den ukončení platnosti osvědčení profesní způsobilosti řidiče, podat obecnímu úřadu s rozšířenou působností písemnou žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče.

Platnost dosavadních osvědčení profesní způsobilosti řidiče končí uplynutím 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. od 1.4. 2008), nejpozději však v den ukončení jejich platnosti.

Řidičům, kteří se úspěšně podrobili přezkoušení podle dosavadní úpravy v době před nabytím účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí jeho účinnosti jim obecní úřad obce s rozšířenou působností nevydal osvědčení profesní způsobilosti řidiče, vydá obecní úřad průkaz profesní způsobilosti řidiče podle zákona č. 247/2000 Sb., ve znění, účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Dopravně psychologické vyšetření a vyšetření neurologické, včetně elektroencefalografického

Dle zákona č. 361/2000 Sb., § 87a je povinen podrobovat se dopravně psychologickému vyšetření a vyšetření neurologickému, včetně elektroencefalografického (dále jen "EEG")

a) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E a C1+E, který řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo speciální automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg nebo jízdní soupravu, která je složena z nákladního automobilu a přípojného vozidla nebo ze speciálního automobilu a přípojného vozidla a jejíž největší povolená hmotnost převyšuje 7 500 kg,

b) držitel řidičského oprávnění skupin D a D+E a podskupin D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění.

(2) Dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření je držitel řidičského oprávnění uvedený v odstavci 1 povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření a neurologickému a EEG vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

(8) Povinnost dopravně psychologického vyšetření podle odstavce 1 se netýká řidiče, který provádí silniční dopravu soukromé povahy, pokud není prováděna za úplatu a dále řidičů vozidel požární ochrany, řidičů vozidel policie, Vězeňské služby České republiky, zpravodajských služeb a řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky.

Doklad o výše uvedeném vyšetření je podkladem pro vydání potvrzení praktického lékaře. Viz tiskopis potvrzení o zdravotní způsobilosti

Tento doklad není řidič povinen mít ve vozidle a následně předkládat ke kontrole!

Podle zák. č. 361/2000 Sb., § 6, odst. 8) musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe:

a) řidičský průkaz,
b) osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu 2),
c) doklad prokazující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla podle zvláštního právního předpisu 9) ( povinné ručení)
d) osvědčení profesní způsobilosti řidiče, pokud jde o řidiče, který je povinen účastnit se zdokonalování odborné způsobilosti podle zvláštního předpisu 2a),
e) doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče podle § 87 odst. 3.(tj. držitel řidičského oprávnění, který je starší 60 let).
§ 87 (1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu,28)
d) držitel řidičského oprávnění skupin C, C+E, D, D+E nebo podskupin C1, C1+E, D1 a D1+E, který řídí motorové vozidlo zařazené do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění,
e) držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu.4)
(2) Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1, dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.
(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(4) Posuzující lékař může na základě výsledku pravidelné lékařské prohlídky v odůvodněných případech, zejména s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu, určit osobě uvedené v odstavci 1 nebo 3 (dále jen "povinná osoba") termín další pravidelné lékařské prohlídky kratší, než jsou lhůty uvedené v odstavci 2 nebo 3.
(5) Je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti povinné osoby, může posuzující lékař nařídit provedení odborného vyšetření.
(6) Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku osob uvedených v odstavci 1 hradí u osob v pracovně-právním vztahu zaměstnavatel. U osob uvedených v odstavci 1, které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u osob uvedených v odstavci 3 hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.
(7) Prováděcí právní předpis upraví rozsah pravidelné lékařské prohlídky.

Tiskopis potvrzení o činnostech (64.22 KB) Tiskopis potvrzení o činnostech

Tiskopis posudek o zdravotní způsobilosti (25.07 KB) Tiskopis posudek o zdravotní způsobilosti

Nařízení komise (EU) č. 581/2010 (713.09 KB) Nařízení komise (EU) č. 581/2010

Novela Zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb. (558.44 KB) Novela Zákona o silniční dopravě 111/1994 Sb.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku