sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Autoškoly - akreditace

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Autoškoly - akreditace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se změnil zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 49 a 50 zákona č. 374/2007 Sb. budou krajské úřady nově udělovat akreditace k provozování školících středisek. Krajský úřad udělí akreditaci žadateli na základě písemné žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje zákonné požadavky.

Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji (57.50 KB) Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (31.50 KB) Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku

Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení (75.00 KB) Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení

 

Autoškoly - Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách


Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění, provádí zkoušky budoucích učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Zkušebním dnem je pondělí, zkoušky probíhají v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství č. 2207a (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, budova G ve dvoře).


Na rok 2017 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:


- 6. března 2017
- 13. března 2017
- 20. března 2017
- 27. března 2017
- 3. dubna 2017
- 10. dubna 2017
- 24. dubna 2017
- 15. května 2017
- 22. května 2017
- 29. května 2017
- 5. června 2017
- 12. června 2017
- 19. června 2017
- 26. června 2017
- 4. září 2017
- 11. září 2017
- 18. září 2017
- 25. září 2017
- 2. října 2017
- 9. října 2017
- 16. října 2017
- 23. října 2017
- 30. října 2017


Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky.


K přihlášce se doloží následující dokumenty:


a) platný průkaz totožnosti žadatele
b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele
c) doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření
d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)
e) platný řidičský průkaz žadatele
f) výpis z evidenční karty řidiče - žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky
g) profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem)
h) registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje.
Doklady uvedené pod písm. a), b), d) e), g), h) se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.


Zkouška se provádí v následujícím rozsahu:


a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (písemně zkušebním testem)
b) zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (ústně)
c) zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (ústně)
d) zkouška z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (ústně)
e) zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ústně)
f) zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (ústně u vozidla)
g) zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla (prakticky)
h) zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění


Kontaktní osoby:


Mgr. Luboš Rákosník (tel. 386720133), Mgr. Blažej Štícha (tel. 386720545).
Přihlášky ke zkoušce jsou k vyzvednutí u kontaktních osob.

 

Podrobnosti k provádění zkoušek jsou uvedeny v příloze „Usměrnění činnosti".

 

Příloha - Usměrnění činnosti (151.01 KB) Příloha - Usměrnění činnosti

Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole (603.84 KB) Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku