sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Pravomoci Zastupitelstva Jihočeského kraje

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Pravomoci Zastupitelstva Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Kraj je spravován zastupitelstvem, které rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti. Ve věcech přenesené působnosti rozhoduje, jen stanoví-li tak zákon.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání je vždy veřejné. Pravomoc zastupitelstva, jeho jednání a odměňování členů vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje má 55 členů.

 

Zastupitelstvu je vyhrazeno:

 1. předkládat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně,
 2. předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních předpisů, má-li za to, že jsou v rozporu se zákonem,
 3. vydávat obecně závazné vyhlášky,
 4. koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje územního obvodu kraje podle zvláštních zákonů, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
 5. schvalovat územně plánovací dokumentaci pro území kraje a vyhlašovat její závazné části obecně závaznou vyhláškou kraje,
 6. schvalovat koncepce rozvoje cestovního ruchu na území kraje, zajišťovat jejich realizaci a kontrolovat jejich plnění,
 7. volit zástupce kraje do regionálních rad regionů soudržnosti,
 8. stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje,
 9. rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci,
 10. schvalovat rozpočet kraje a schvalovat závěrečný účet kraje,
 11. zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky kraje; k tomu schvalovat jejich zřizovací listiny,
 12. rozhodovat o založení a rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy, rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,
 13. schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností, které kraj hodlá založit, a rozhodovat o účasti kraje v obchodních společnostech a v obecně prospěšných společnostech včetně stanovení výše vkladu,
 14. delegovat zástupce kraje na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast,
 15. navrhovat zástupce kraje do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má kraj majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 16. volit a odvolávat hejtmana, náměstky hejtmana a další členy rady z řad svých členů a odvolávat je z funkce,
 17. stanovit počet uvolněných členů rady, jakož i funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a od kterého dne,
 18. zřizovat a zrušovat výbory, volit a odvolávat jejich předsedy a členy,
 19. rozhodovat o odměnách uvolněným členům zastupitelstva a o odměnách podle § 50 odst. 4 a 5,
 20. stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva (§ 53),
 21. rozhodovat o peněžitých plněních spojených s výkonem funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva,
 22. udělovat ceny kraje,
 23. plnit další úkoly stanovené zákonem.

Zastupitelstvu je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:

 1. nabytí a převod nemovitých věcí,
 2. poskytování věcných a peněžitých darů podle zvláštního zákona v hodnotě nad 100 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce,
 3. poskytování dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným právnickým a fyzickým osobám působícím na území kraje v oblasti mládeže, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany zvířat a životního prostředí v hodnotě nad 200 000 Kč jedné fyzické nebo právnické osobě v kalendářním roce, nejedná - li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
 4. poskytování dotací obcím z rozpočtu kraje a kontrola jejich využití,
 5. vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
 6. zastavení movitých věcí nebo práva v hodnotě vyšší než 200 000 Kč,
 7. dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 8. postoupení pohledávky vyšší než 200 000 Kč,
 9. uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, půjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a ke smlouvě o sdružení,
 10. zastavení nemovitosti,
 11. emise vlastních obligací,
 12. stanovení majetkové účasti na podnikání jiných právnických osob,
 13. peněžité a nepeněžité vklady do právnických osob.

Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce.

K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě zastupitelstva je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku