sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2013
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Odpovědi na žádosti o informace, podané v roce 2013

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

01 - Veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje (328.32 KB) 01 - Veřejné projednávání návrhu Zásad územního rozvoje

02 - Způsoby jakými se určuje výše dotace zařízením přihlášených v Programu A v roce 2012 (354.43 KB) 02 - Způsoby jakými se určuje výše dotace zařízením přihlášených v Programu A v roce 2012

03 - Způsob výběru stávajícího telekomunikačního operátora (4039.04 KB) 03 - Způsob výběru stávajícího telekomunikačního operátora

04 - Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní dopravě za rok 2010/25.1.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

05 - Způsoby hodnocení efektivnosti stavebních investic v rámci jejich přípravy (437.18 KB) 05 - Způsoby hodnocení efektivnosti stavebních investic v rámci jejich přípravy

06 - Výuka hry na fagot v ZUŠ B. Jeremiáše, Č. Budějovice v letech 1996-2013 / 7.2.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

07 - Zadávací dokumentace VZ Implementace NATURA 2000 v Jčk (320.42 KB) 07 - Zadávací dokumentace VZ Implementace NATURA 2000 v Jčk

08 - Jmenovité výsledky hlasování v ZK v letech 2008-2012 (358.60 KB) 08 - Jmenovité výsledky hlasování v ZK v letech 2008-2012

09 - Počet žádostí o informace dle 106-1999 Sb. podaných v roce 2012 a celková částka, která byla účtována za pořízení kopií (490.88 KB) 09 - Počet žádostí o informace dle 106-1999 Sb. podaných v roce 2012 a celková částka, která byla účtována za pořízení kopií

10 - Náhrady škod způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci v samostatné působnosti dle zák. č. 82_1998 Sb. (312.00 KB) 10 - Náhrady škod způsobené samosprávou při výkonu veřejné moci v samostatné působnosti dle zák. č. 82_1998 Sb.

11 - Připravenost složek IZS pro případ závažné havárie v JETE (399.32 KB) 11 - Připravenost složek IZS pro případ závažné havárie v JETE

12 - Zveřejňování poskytnutých informací způsobem umožňující dálkový přístup (404.48 KB) 12 - Zveřejňování poskytnutých informací způsobem umožňující dálkový přístup

13 - Obnova retenční nádrže Jordán - 1.etapa (316.51 KB) 13 - Obnova retenční nádrže Jordán - 1.etapa

14 - Obchodní vztah mezi Jčk a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (332.49 KB) 14 - Obchodní vztah mezi Jčk a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.

15 - Kdo je ředitelkou a statutárními orgány OA a VOŠE, Tábor (303.39 KB) 15 - Kdo je ředitelkou a statutárními orgány OA a VOŠE, Tábor

16 - Monitorovací zprávy a souhrný list GP Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek (2011.60 KB) 16 - Monitorovací zprávy a souhrný list GP Podpora rovných příležitostí žáků SOŠ a SOU Písek

17 - Specifikace činnosti odborného lesního hospodáře (730.59 KB) 17 - Specifikace činnosti odborného lesního hospodáře

18 - Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009 - 2013 (308.75 KB) 18 - Implementace NATURA 2000 v Jihočeském kraji 2009 - 2013

19 - Informace k prodeji konkrétního majetku Jčk v roce 2012 (437.12 KB) 19 - Informace k prodeji konkrétního majetku Jčk v roce 2012

20 - Výkaz nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě ČD za rok 2012/21.3.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

21 - Smlouvy s dopravci veřejné linkové dopravy (1190.48 KB) 21 - Smlouvy s dopravci veřejné linkové dopravy

22 - Počty studentů, žáků ve Výroční zprávě OŠMT za roky 2010 - 2011, 2011 - 2012 (387.11 KB) 22 - Počty studentů, žáků ve Výroční zprávě OŠMT za roky 2010 - 2011, 2011 - 2012

23 - Retenční kapacita rybníků na Třeboňsku (1389.32 KB) 23 - Retenční kapacita rybníků na Třeboňsku

24 - Rozbor hospodaření ZUŠ B. Jeremiáše Č.B. za roky 2003 a 2004 (306.71 KB) 24 - Rozbor hospodaření ZUŠ B. Jeremiáše Č.B. za roky 2003 a 2004

25 - Aktuální počet zaměstnanců KÚ, přijímání / propouštění zaměstnanců v 2012, odměna hejtmana (725.64 KB) 25 - Aktuální počet zaměstnanců KÚ, přijímání / propouštění zaměstnanců v 2012, odměna hejtmana

26 - Veřejné zakázky administované JčK v letech 2010 - 2012 (310.07 KB) 26 - Veřejné zakázky administované JčK v letech 2010 - 2012

27 - Výše odměn hejtmana Jihočeského kraje a platů vedoucích pracovníků KÚ JčK (528.51 KB) 27 - Výše odměn hejtmana Jihočeského kraje a platů vedoucích pracovníků KÚ JčK

28 - Obchodní vztah mezi JčK a společností Wolters Kluwer ČR, a.s. (1963.95 KB) 28 - Obchodní vztah mezi JčK a společností Wolters Kluwer ČR, a.s.

29 - Způsob výpočtu výše prokazatelných ztrát z provozování veřejné linkové osobní dopravy (316.47 KB) 29 - Způsob výpočtu výše prokazatelných ztrát z provozování veřejné linkové osobní dopravy

30 - Funkce nadřízeného orgánu dle zákona č. 106-1999 Sb. vůči městům v JčK (376.65 KB) 30 - Funkce nadřízeného orgánu dle zákona č. 106-1999 Sb. vůči městům v JčK

31 - Výklad k dopisu MěÚ J. Hradec, odboru životního prostředí z 11.3.2013 / 24.4.2013 - vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti

32 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07_1.1.14_02.0058 (81.17 KB) 32 - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07_1.1.14_02.0058

33 - Složení Rady kraje od roku 2000 - 2013 a počet zaměstnanců KÚ 2001 - 2013 (1569.49 KB) 33 - Složení Rady kraje od roku 2000 - 2013 a počet zaměstnanců KÚ 2001 - 2013

34 - Prodej pozemku KN č. 91_2 v k.ú.Vlkovice (394.66 KB) 34 - Prodej pozemku KN č. 91_2 v k.ú.Vlkovice

35 - Přehled obcí s vyhláškami o zákazu podomního prodeje (438.90 KB) 35 - Přehled obcí s vyhláškami o zákazu podomního prodeje

36 - Informace o zpracování osobních údajů (407.51 KB) 36 - Informace o zpracování osobních údajů

37 - Přehled smluv uzavřených od 1.1.2013 - 30.4.2013 (3279.73 KB) 37 - Přehled smluv uzavřených od 1.1.2013 - 30.4.2013

38 - Elektronický právní informační systém na KÚ Jčk (175.62 KB) 38 - Elektronický právní informační systém na KÚ Jčk

39 - Úvěrová smlouva Jihočeského kraje s EIB 2011 - 2015 (107.75 KB) 39 - Úvěrová smlouva Jihočeského kraje s EIB 2011 - 2015

40 - Stížnosti na zdravotní péči a způsob jejich vypořádání (572.46 KB) 40 - Stížnosti na zdravotní péči a způsob jejich vypořádání

41 - Povolení provozu závodu BONUS obchodní agentura spol. s r.o. (302.96 KB) 41 - Povolení provozu závodu BONUS obchodní agentura spol. s r.o.

42 - odloženo

43 - Efektivita řízení lidských zdrojů (315.58 KB) 43 - Efektivita řízení lidských zdrojů

44 - VZ a projekt Implementace natura 2000 v Jčk 2009 - 2013 (365.09 KB) 44 - VZ a projekt Implementace natura 2000 v Jčk 2009 - 2013

45 - Pokuta uložená ÚOHS, značka S335 - 10 (393.43 KB) 45 - Pokuta uložená ÚOHS, značka S335 - 10

46 - Hrubá měsíční mzda administrátorů projektů OP VK (382.32 KB) 46 - Hrubá měsíční mzda administrátorů projektů OP VK

47 - Aktuálně uzavřené smlouvy s autobusovými dopravci v ZVS (1302.75 KB) 47 - Aktuálně uzavřené smlouvy s autobusovými dopravci v ZVS


48 - odloženo

49 - Činnost úřadu jako přezkumného orgánu (384.17 KB) 49 - Činnost úřadu jako přezkumného orgánu

50 - Veřejná zakázka - Tištěné médium-plocha pro informační materiály Jčk (339.42 KB) 50 - Veřejná zakázka - Tištěné médium-plocha pro informační materiály Jčk

51 - Postup KÚ Jčk vůči MěÚ Rudolfov ve věci nemovitosti č. 497 - 6 (410.80 KB) 51 - Postup KÚ Jčk vůči MěÚ Rudolfov ve věci nemovitosti č. 497 - 6

52 - Opravné prostředky ve správních řízeních od roku 2009 (145.53 KB) 52 - Opravné prostředky ve správních řízeních od roku 2009

53 - Počet přezkumných řízení zákonitosti opatření obecné povahy podle § 174 - 2 z.č.500 - 2004 Sb. (340.58 KB) 53 - Počet přezkumných řízení zákonitosti opatření obecné povahy podle § 174 - 2 z.č.500 - 2004 Sb.

54 - VZ Dodávka HW infrastruktury, síťové inf. a podpůrných nástrojů technologického centra kraje (383.33 KB) 54 - VZ Dodávka HW infrastruktury, síťové inf. a podpůrných nástrojů technologického centra kraje

55 - Seznam zastupitelů a radních vč. stranické příslušnosti 2008 - 2013 (733.54 KB) 55 - Seznam zastupitelů a radních vč. stranické příslušnosti 2008 - 2013

56 - Informace k VZ Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy v Jčk (307.86 KB) 56 - Informace k VZ Dopravně bezpečnostní opatření na silnicích II. a III. třídy v Jčk

57 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb (397.59 KB) 57 - Využívání služeb soukromých bezpečnostních služeb

58 - Počet a rozsah veřejných zakázek zadávaných Jihočeským krajem (409.93 KB) 58 - Počet a rozsah veřejných zakázek zadávaných Jihočeským krajem

59 - Vlastnická politika,nominační proces a další info o společnosti Jihočeské nemocnice, a.s. (511.10 KB) 59 - Vlastnická politika,nominační proces a další info o společnosti Jihočeské nemocnice, a.s.

60 - Informace k rozhodnutí KUJCK 30433 - 2013 OREG ze spisu OREG 20955 - 2013 - adka (440.58 KB) 60 - Informace k rozhodnutí KUJCK 30433 - 2013 OREG ze spisu OREG 20955 - 2013 - adka

61 - Členové asistenční posádky - přeprava k soudu (388.62 KB) 61 - Členové asistenční posádky - přeprava k soudu

62 - Výkon státní správy při vyhlašování,změně a rušení rybářských revírů (4121.62 KB) 62 - Výkon státní správy při vyhlašování,změně a rušení rybářských revírů

63 - Územní plán obce Čížkrajice (380.72 KB) 63 - Územní plán obce Čížkrajice

64 - Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty podle z. 373-374-2011 Sb. (383.33 KB) 64 - Počet vydaných rozhodnutí o uložení pokuty podle z. 373-374-2011 Sb.

65 - Evidence stráží přírody (381.50 KB) 65 - Evidence stráží přírody

66 - Plat,os.ohodnocení,příplatky a mimořádné odměny vedení Jčk a KÚ (845.13 KB) 66 - Plat,os.ohodnocení,příplatky a mimořádné odměny vedení Jčk a KÚ

67 - Zadlužení kraje, rating kraje 2001 - 2012 (469.14 KB) 67 - Zadlužení kraje, rating kraje 2001 - 2012

68 - Zpráva č.59 - 2013 od TPA ČR, s.r.o. (3220.37 KB) 68 - Zpráva č.59 - 2013 od TPA ČR, s.r.o.

69 - Náklady kraje na platy zastupitelů,radních a zaměstnanců KÚ (493.61 KB) 69 - Náklady kraje na platy zastupitelů,radních a zaměstnanců KÚ

70 - Smlouva mezi Jihčeským krajem a ČD,a.s. (509.22 KB) 70 - Smlouva mezi Jihčeským krajem a ČD,a.s.

71 - Uvolnění zastupitelé 2000 - 2013 (461.02 KB) 71 - Uvolnění zastupitelé 2000 - 2013

72 - Udělené výjimky dle § 9 č. 197-2004 Sb. k zákonu 99-2004 Sb. - lov ryb pod ledem (425.94 KB) 72 - Udělené výjimky dle § 9 č. 197-2004 Sb. k zákonu 99-2004 Sb. - lov ryb pod ledem

73 - Společný program na podporu výměny kotlů (kotlíková dotace) (387.15 KB) 73 - Společný program na podporu výměny kotlů (kotlíková dotace)

74 - Transparentnost správy vybraných oblatní v kompetenci krajských samospráv (657.56 KB) 74 - Transparentnost správy vybraných oblatní v kompetenci krajských samospráv

75 - Vyřízení stížnosti na postup KÚ v ČB (400.56 KB) 75 - Vyřízení stížnosti na postup KÚ v ČB

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku