sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/rubrika_standard
Jihočeský kraj - Individuální dotace Jihočeského kraje
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Individuální dotace Jihočeského kraje

Individuální dotace Jihočeského kraje jsou dotacemi, které nejsou administrovány v některém dotačním programu Jihočeského kraje. Aktuální dotační programy jsou dostupné na internetových stránkách Jihočeského kraje ve složce „Dotace, Fondy EU", podsložce „Programové dotace Jihočeského kraje" a v případě, že žadatel žádá o poskytnutí dotace v rámci některého vyhlášeného programu, řídí se pravidly, která jsou pro každý dotační program stanovena včetně postupu při podávání žádostí o poskytnutí dotace v těchto programech, uzavírání veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace apod.

Poskytování individuálních dotací tak není dalším dotačním titulem v rámci vyhlášené dotační politiky Jihočeského kraje, ale je doplňkovým postupem pro podporu samostatných záměrů žadatelů o poskytnutí dotace, které nejsou pokryty některým dotačním programem. Jedná se proto o výjimečnou podporu žadatelů o poskytnutí dotace v případě, kdy Jihočeský kraj dospěje k závěru, že podle jeho názoru je vhodné záměr žadatele o dotaci podpořit.

Aby mohla být individuální dotace poskytnuta, je nutné požádat o poskytnutí dotace na formuláři, který je uveden v této složce. Poskytnutí dotace podléhá podle výše požadované částky schválení buď Radou Jihočeského kraje nebo Zastupitelstvem Jihočeského kraje, určující je přitom částka, která je žádána, nikoliv ta, která je přiznána rozhodnutím příslušného orgánu kraje.

Na poskytnutí dotace není přitom právní nárok a žádost bude vždy posuzována z hlediska úplnosti, ale především důvodnosti a účelnosti podpory záměru žadatele. Předmětem zkoumání bude rovněž ta skutečnost, zda již na stejný účel nebyly poskytnuty peněžní prostředky z rozpočtu kraje v jednom kalendářním roce.

V případě, že žádosti bude vyhověno, nebo jí bude vyhověno částečně, bude se žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, v níž budou upravena vzájemná práva a povinnosti a pravidla při čerpání a vyúčtování poskytnuté dotace.

Na poskytování dotací, činnost orgánů Jihočeského kraje, ale i žadatele a příjemce se přitom vztahuje směrnice Zastupitelstva Jihočeského kraje č. SM/107/ZK - Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory, jejíž text je rovněž dostupný v této složce.

V případě nejasností či potřeby konzultace postupů při podávání žádostí o poskytnutí individuálních dotací (mimo vyhlášený dotační program) je nutné kontaktovat vždy věcně příslušný odbor krajského úřadu, do jehož působnosti podpora záměru, který je předmětem žádosti o poskytnutí dotace, náleží.

 


SM 107   Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory  (202.00 KB) SM 107 Zásady Jihočeského kraje pro poskytování veřejné finanční podpory (.doc - 202.00 KB)

Čestné prohlášení žadatele o individuální dotace (67.00 KB) Čestné prohlášení žadatele o individuální dotace (.doc - 67.00 KB)

Vzor žádosti o poskytnutí dotace (93.00 KB) Vzor žádosti o poskytnutí dotace (.doc - 93.00 KB)

MP_97_KHEJ_Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje (829.37 KB) MP_97_KHEJ_Příručka pro publicitu v rámci dotací Jihočeského kraje (.pdf - 829.37 KB)

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku