sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení evropské integrace

 

 • administrace programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a Rakouskem

- poskytování konzultací potenciálním žadatelům před podáním projektové žádosti
- příjem projektových žádostí
- kontrola formálních náležitostí a hodnocení projektů
- účast na monitorovacích výborech přeshraničních programů
- účast na řídících výborech Fondu malých projektů
- účast na jednáních týkajících se celkového čerpání a řízení přeshraničních programů

 • administrace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" v rámci OP Životní prostředí
 • správa Matice projektů (evropské projekty spolufinancované z rozpočtu kraje)

- příprava a administrace smluv pro vyplácení spolufinancování z rozpočtu kraje
- kontrola vyúčtování poskytnutého spolufinancování z rozpočtu kraje

 • správa Zásobníku projektů
 • kohezní politika EU

- zajišťování konzultační a poradenské činnosti v oblasti kohezní politiky a evropské integrace
- monitorování a poskytování informací o čerpání prostředků z evropských dotačních titulů a zpracovávání příslušných materiálů
- vypracovávání analýz a stanovisek pro potřebu centrálních orgánů, orgánů kraje, měst a obcí v souvislosti s problematikou kohezní politiky
- spolupráce a zabezpečování kontaktů s Úřadem RRRS NUTS II Jihozápad, resp. jeho nástupnickými subjekty

 • výkon sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje a administrace projektu na podporu činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v rámci OP Technická pomoc
 • příprava materiálů pro samosprávné orgány kraje týkajících se programů přeshraniční spolupráce, Matice projektů a Zásobníku projektů, kohezní politiky EU, projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji" a výkonu sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

 

Oddělení řízení grantů a projektů

 

 • je pověřeno koordinační, poradenskou, konzultační a kontrolní činností související s udržitelností projektů v rámci mechanismů EHP/Norsko.
 • je pověřeno rolí Zprostředkujícího subjektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK) při administraci globálních grantů v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání a prioritní ose 3 Další vzdělávání
 • Globální granty OP VK:

o Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji;
o Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Jihočeském kraji;
o Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Jihočeském kraji;
o Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihočeském kraji.
o v rámci role Zprostředkujícího subjektu u globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost provádí
 administrativní kontroly
 kontroly na místě
 kontroly ex-ante, interrim, ex post
 zajišťuje kontrolu udržitelnosti projektů


o Další informace: http://opvk.kraj-jihocesky.cz.

 

 • realizuje tzv. „systémové projekty", podpořené z prostředků EU

 

Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje

 

 • Oddělení je zodpovědné za administraci a kontrolu realizace dotačních programů Jihočeského kraje :

o dotační programy - metodická příprava podmínek dotačních programů, tvorba směrnic a vyhlašování dotačních programů, příprava smluv s příjemci, koordinace realizace dotací a kontrola čerpání a užití jednotlivých dotací.

 • v rámci administrace dotací provádí kontroly:

- před zahájením prací (ex-ante) - kontrola formálních náležitostí žádosti, kontrola příloh žádosti
- v průběhu realizace dotace (interim) - kontrola čerpání zdrojů,
- po skončení realizace dotace (ex-post) - kontrola dokladů, faktur, závěrečné zprávy, u vzorku dotací probíhá kontrola na místě, výstupem je „Zápis z fyzické kontroly"

 • analyzuje možnosti využívání prostředků z fondů a programů Evropského společenství a posuzuje jejich využití pro dotační politiku JčK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku