sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/clanek_standard
Jihočeský kraj - Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace


Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 • je gestorem uplatňování zákona o informacích na odboru.
 • archivace příslušných materiálů

 

Oddělení regionálního rozvoje

 

 • realizuje ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 122/2004 Sb. o válečných hrobech a pietních místech

 

Oddělení stavebního řádu

 

 • provádí řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, popřípadě stanovuje, který z prvoinstančních stavebních úřadů povede příslušné správní řízení a vydá rozhodnutí
 • vykonává činnost odvolacího orgánu vůči obecným stavebním úřadům
 • zabezpečuje činnosti týkající se vyřizování podnětů, stížností a petic, jejíž obsah se dotýká stavebního řádu
 • je orgánem příslušným k nápravě vad řízení a rozhodnutí vydaných za použití mimořádných opravných prostředků a opravných prostředků správního dozoru ve smyslu správního řádu
 • řeší rozpory ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu vzniklé v rámci rozhodovací činnosti stavebních úřadů
 • řídí, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy prováděný, dle stavebního zákona
 • metodicky řídí obecné stavební úřady, za účelem sjednocení výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, organizuje pro ně pracovní porady, semináře a instruktáže
 • vyhrazuje si pravomoc stavebního úřadu u jednotlivých zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí
 • vypracovává příslušná stanoviska k podnětům, stížnostem a podáním směřujícím proti činnosti oddělení stavebního řádu, které jsou vyřizovány na úrovni ústředních orgánů státní správy
 • spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku stavebního řádu při tvorbě právních předpisů
 • vydává souhlasy k uzavření dohody mezi obcí, která je stavebním úřadem s jinou obcí, pro níž bude vykonávat tato obec působnost stavebního úřadu
 • napravuje nesprávná opatření vydaná stavebním úřadem
 • řeší stížnosti týkající se umisťování staveb a stavebního řádu
 • na žádost obce po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává podklady pro nařízení kraje, kterým se určuje obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod
 • pokud nebude stavební úřad splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává podklad pro nařízení kraje, kterým se odejímá působnost stavebního úřadu obecním úřadům
 • přezkoumává oznámení stavebního záměru (o uzavření smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace) z hlediska souladu s právními předpisy a rozhoduje o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr stavebnímu úřadu je v rozporu s právními předpisy, nebo o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost uplatněných k oznámenému stavebnímu záměru
 • podílí se na zabezpečování metodické činnosti v rozsahu funkční působnosti OREG pro obecní úřady, v tomto rozsahu poskytuje právní poradenství
 • vykonává činnost odvolacího orgánu vůči vyvlastňovacím úřadům
 • vykonává kontrolu výkonu státní správy na úseku umisťování staveb, stavebního řádu, vyvlastnění a zápisů údajů do RÚIAN u obecných stavebních úřadů a vyvlastňovacích úřadů
 • vykonává další činnosti na úseku stavebního řádu podle stavebního zákona a souvisejících předpisů

 

Oddělení územního plánování

 

 • pořizuje zásady územního rozvoje kraje (ZÚR),
 • pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu
 • pořizuje územně analytické podklady jako ucelený geografický informační systém údajů o území Jihočeského kraje coby podklad pro zpracování ZÚR a územně plánovací činnost na území kraje, a to včetně zpracování a aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje
 • pořizuje územní studie v působnosti kraje, zejména studie vymezené v Politice územního rozvoje nebo v ZÚR
 • e dotčeným orgánem v územním řízení a v řízení podle zvláštních právních předpisů, v nichž se rozhoduje o změnách v území, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností
 • vykonává práce spojené s archivací ÚPD a ÚPP, vede přehledy o územně plánovací dokumentaci předávané krajskému úřadu
 • provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti obcí iLAS
 • provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti krajů iKAS
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace
 • zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovacích podkladů, zejména územně analytických podkladů
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje (§ 67 zákona o krajích)
 • posuzuje návrhy územních plánů měst a obcí v Jihočeském kraji z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR, regulační plány vydané Jihočeským krajem)
 • uplatňuje požadavky na obsah návrhu zadání územního plánu a jeho změny, popř. ke zprávě o uplatňování
 • vyjadřuje se v dalších zákonem stanovených případech k návrhu územního plánu
 • provádí přezkumná řízení ve věci souladu opatření obecné povahy (vydání územních plánů, vydání regulačních plánů, vydání vymezení zastavěného území, stavební uzávěry) s právními předpisy podle §174 správního řádu
 • zabezpečuje činnosti týkající se stížností a petic, jejíž obsah se dotýká územního plánování
 • připravuje podklady pro nařízení kraje o stavební uzávěře a o asanaci území
 • spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování při tvorbě právních předpisů
 • provádí kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování
 • organizačně zajišťuje porady úřadů územního plánování na území kraje, včetně jejich administrace
 • zabezpečuje administraci radonového programu na území kraje
 • organizačně zajišťuje porady pracovní skupiny ÚAP, včetně administrace porad
 • spravuje funkčnost aplikace ÚAP KIT, včetně vedení administrativy s aplikací spojenou
 • vytváří metadata k již existujícím i novým geografickým datům krajského GIS
 • vyhodnocuje úroveň územního plánování jednotlivých obcí a měst Jihočeského kraje
 • zajišťuje výdej dat z ÚAP pro územně plánovací činnost kraje, včetně zajištění smluvních vztahů a předávacích protokolů pro užití digitálních dat
 • vykonává další činnosti podle stavebního zákona na úseku územního plánování
 • vytváří GIS KÚ pro potřeby územního plánování, navrhuje modely ukládání dat struktury datových vrstev a formy zobrazování dat v oblasti územního plánování a průběžně je aktualizuje

 

Oddělení realizace veřejných zakázek

 

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích a u obcí

 

Oddělení realizace investic a přípravy projektů

 

 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb. ve spolupráci s ekonomickým odborem
 • provádí kontrolní činnost v příspěvkových organizacích a u obcí
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku