sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
9. schůze Rady Jihočeského kraje se koná v úterý 24. 2. 2009
20.02.2009

Schůze se koná od 9.00 hod. v zasedací místnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 2, České Budějovice 4. poschodí. Jednání Rady Jihočeského kraje jsou neveřejná. Tisková konference k informacím z jednání Rady se uskuteční ve středu 25.2.2009 v zasedací místnosti Ovál č. 2082 od 9:00 hodin.

Návrh programu:
1. Zpráva o plnění usnesení Rady Jihočeského kraje (Mgr. Zimola, mat. č. RK 167/2009)
2. Volba přísedících krajského soudu (Mgr. Zimola, mat. č. RK 249/2009)
3. Změna směrnice "Zásady Zastupitelstva Jihočeského kraje pro poskytování cestovních a paušálních náhrad členům zastupitelstva kraje a jízdních výdajů občanům" (Mgr. Zimola, mat. č. RK 241/2009)
4. Partnerství Jihočeského kraje v projektu „Turistická dopravní síť Dunaj. Ilz-Vltava, 1. část (Mgr. Zimola, mat. č. RK 170/2009)
5. Návrh zástupce Jihočeského kraje do Společnosti 3 zemí (Mgr. Zimola, mat. č. RK 254/2009)
6. Udělení výjimky ze Směrnice grantového programu Podpora tvorby ÚPD obcí pro rok 2007 (MUDr. Kuba, mat. č. RK 168/2009)
7. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Vybudování kartového centra - programové vybavení" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 179/2009)
8. Prominutí pohledávky zhotovitele stavby „Most ev. č. 1632-001 Nová Pec" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 174/2009)
9. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Podpora azylových domů v Jihočeském kraji" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 208/2009)
10. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Podpora terénních programů v Jihočeském kraji" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 209/2009)
11. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Podpora nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v Jihočeském kraji" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 210/2009)
12. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Podpora sociálně terapeutických dílen v Jihočeském kraji" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 211/2009)
13. Otevřené zadávací řízení nadlimitní veřejné zakázky „Podpora sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v Jihočeském kraji" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 212/2009)
14. Zjednodušené podlimitní řízení „Most ev. č. 14118-3 u obce Krašlovice" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 181/2009), dodatečně
1. Zjednodušené podlimitní řízení „Most ev. č. 1406-2 u Kestřan" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 182/2009), dodatečně
2. Zjednodušené podlimitní řízení „Most ev. č. 170-001 u Počátek" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 245/2009), dodatečně
3. Zjednodušené podlimitní řízení „Most ev. č. 160-016 Nahořany před křižovatkou na Větrnou" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 247/2009), dodatečně
4. Zjednodušené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Most č. 12832-2 Dolní Skrýchov" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 219/2009), dodatečně
5. Zjednodušené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky „Most č. 144-003 Nišovice" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 220/2009), dodatečně
6. Veřejná zakázka malého rozsahu „Most ev.č. 170-010 Čestice" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 239/2009), dodatečně
7. Zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce silnice II/144, III/14410 a III/141415 Vlachovo Březí - 3. etapa" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 246/2009), dodatečně
8. Zjednodušené podlimitní řízení „Silnice II/160 - opěrná zeď v obci Větřní" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 242/2009), dodatečně
9. Zjednodušené podlimitní řízení „Rekonstrukce silnice II/156, průtah obcí Údolí u Nových Hradů" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 238/2009), dodatečně
10. Doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídky v jednacím řízení bez uveřejnění na rozšíření veřejné zakázky "Rybník Rožmberk - doplnění zaměření části zásobního prostoru rybníka Rožmberk v rozmezí kót 425,95 až 424,50 m n.m., doplnění studie o varianty vodohospodářského řešení ochranné funkce nádrže s předvypuštěním před příchodem povodňové situace" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 178/2009)
11. Doporučení hodnotící komise a zadavatele - výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu: „Modernizace a zlepšení technických a materiálních podmínek pro praktickou výuky" v SŠ rybářské a vodohospodářské J. Krčína, Třeboň (MUDr. Kuba, mat. č. RK 233/2009)
12. Doporučení hodnotící komise a zadavatele - výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na dodávku „Modernizace a zkvalitnění odborných předmětů - mechanizace a služby - dodávka diagnostických zařízení - SOŠ veterinární, Č. Budějovice" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 250/2009)
13. Doporučení hodnotící komise a zadavatele - výběr nejvhodnější nabídky veřejné zakázky na stavební práce „Modernizace a zkvalitnění odborných předmětů - mechanizace a služby - stavební práce - SOŠ veterinární, Č. Budějovice" (MUDr. Kuba, mat. č. RK 251/2009)
14. Doplnění bodu č. 16 u RK 20. 1. 2009: Zvýhodněný regionální úvěr pro drobné a malé podnikatele - pokračování v roce 2009 (MUDr. Kuba, mat. č. RK 63/2009)
15. Organizační přesun kompetencí v rámci Akčního plánu na rok 2009 (MUDr. Kuba, mat. č. RK 221/2009)
16. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2009 - návrh, komise (Mgr. Zimola, mat. č. RK 217/2009)
17. Aktualizace Pracovního postupu pro přípravu a realizaci evropských projektů v programovacím období 2007 - 2013 (PP/16/RK) (MUDr. Kuba, JUDr. Průša, mat. č. RK 215/2009)
18. Informace o schválených změnách evropských projektů k 31.1.2009 - dle usnesení č. 395/2008/ZK ze dne 16.9.2008 (MUDr. Kuba, mat. č. RK 184/2009)
19. Zrušení usnesení č. 72/2008/ZK, 320/2008/ZK, 302/2006/ZK, 321/2008/ZK, 325/2008/ZK, 5/2008/ZK, 6/2008/ZK, 7/2008/ZK a části usnesení č. 15/2008/ZK a návrh správce ORJ 20 na přesunutí příslušných projektů z Matice projektů do Zásobníku projektů 2007 - 2013 (MUDr. Kuba, mat. č. RK 185/2009)
20. Žádost o Změnu v sub-projektu v rámci programu CZ 0043 EHP/Norska (MUDr. Kuba, mat. č. RK 183/2009)
21. Grantový program Jihočeského kraje Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce a modernizace budov, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 154/2009)
22. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 155/2009)
23. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 156/2009)
24. Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 157/2009)
25. Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 158/2009)
26. Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji v roce 2009, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 159/2009)
27. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 160/2009)
28. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 161/2009)
29. Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 162/2009)
30. Grantový program Jihočeského kraje Zážitková turistika, 1. výzva pro rok 2009 - vyhlášení, komise (MUDr. Kuba, mat. č. RK 163/2009)
31. Vyhlášení 2. výzvy v rámci Globálních grantů Jihočeského kraje v prioritní ose 1 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MUDr. Kuba, mat. č. RK 173/2009)
32. Žádost města Třeboň o prodloužení termínu doložení podání žádosti o dotaci (MUDr. Kuba, mat. č. RK 216/2009)
33. Odpověď na petici - žádost o pomoc při řešení problémů obyvatel Hůrecké ulice v Lišově z důvodu nárůstu kamionové přepravy (MUDr. Kuba, mat. č. RK 234/2009)
34. Schválení realizace projektu: Vybudování kartového centra - technické vybavení a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (MUDr. Kuba, mat. č. RK 218/2009)
35. Grantový program Jihočeského kraje „Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště, 1. výzva pro r. 2009 - návrh, komise (M. Kuba, mat. č. RK 240/2009)
36. Záměr prodeje rodinného domu v k.ú. Písek (MUDr. Kuba, mat. č. RK 192/2009)
37. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (MUDr. Kuba, mat. č. RK 190/2009)
38. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (MUDr. Kuba, mat. č. RK 191/2009)
39. Předání staveb do správy Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje (MUDr. Kuba, mat. č. RK 193/2009)
40. Změny v orgánech společnosti Jihočeské letiště, a.s. (MUDr. Kuba, mat. č. RK 255/2009), dodatečně
41. Záměr zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Nemocnice Tábor, a.s. (Mgr. Stráská, mat. č. RK 243/2009)
42. Schválení záměrů projektů příspěvkových organizací Jihočeského kraje v sociální oblasti (Mgr. Stráská, mat. č. RK 244/2009)
43. Vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu I. MŠMT pro rok 2009 (Mgr. Stráská, mat. č. RK 187/2009)
44. Krajský program prevence kriminality Jihočeského kraje pro rok 2009, výběr projektů (Mgr. Stráská, mat. č. RK 188/2009)
45. Grantový program Podpora minimální sítě protidrogových služeb na území Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (Mgr. Stráská, mat. č. RK 189/2009), dodatečně
46. Vyhlášení grantu „Program podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2009" (Mgr. Stráská, mat. č. RK 229/2009)
47. Závěry z kontroly v Domově důchodců Dobrá Voda (Mgr. Stráská, mat. č. RK 253/2009), dodatečně
48. Změny v dozorčích radách nemocnic (Mgr. Stráská, mat. č. RK 252/2009
49. Realizace projektu „Tvorba tiskových materiálů vč. elektronických verzí pro propagaci Jihočeského kraje v ČR i zahraničí - 2. část" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (Ing. Štangl, mat. č. RK 148/2009)
50. Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje Mažoretkovému klubu Panenky Č. Budějovice (Ing. Štangl, mat. č. RK 248/2009)
51. Realizace projektu "Evropský region Dunaj - Vltava", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (Ing. Štangl, mat. č. RK 213/2009)
52. Realizace projektu "Analýza sítí a rozvoje území Evropského regionu Východní Bavorsko/Horní Rakousko/jihozápadní Čechy", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (Ing. Štangl, mat. č. RK 214/2009)
53. Jihočeský krajský příspěvkový program na podporu Místních akčních skupin v r. 2009 - návrh, komise (Ing. Štangl, mat. č. RK 237/2009)
54. Doporučení hodnotící komise - výběr nejvhodnější nabídky "Operativní systém dlouhodobého monitoringu těles vodohospodářské soustavy JK s cílem omezení možnosti vzniku zvláštní povodně" - doplněk (Ing. Vlasák, mat. č. RK 116/2009)
55. Grantový program Podpora rozvoje venkova a krajiny - pravidla pro rok 2009 (Ing. Vlasák, mat. č. RK 232/2009)
56. Příspěvky na hospodaření v lesích podle směrnice kraje SM/23/ZK - 1. část žádostí k projednání (Ing. Vlasák, mat. č. RK 207/2009)
57. Poskytnutí neinvestičního příspěvku na činnost stanicím pro handicapované živočichy v roce 2009 (Ing. Vlasák, mat. č. RK 177/2009)
58. Řešení staré ekologické zátěže rybníka Třtí v k.ú. Cehnice (Ing. Vlasák, mat. č. RK 225/2009)
59. Prodej ideálních ¾ pozemku v k.ú. Bojenice (Ing. Slíva, mat. č. RK 126/2009)
60. Prodej 2 RD včetně pozemků v k.ú. Česká Olešná (Ing. Slíva, mat. č. RK 226/2009)
61. Darování nepotřebné výpočetní techniky - Komunita pro duchovní rozvoj Čkyně, Obci Lipí, ZŠ a MŠ Jílovice a Obci Jílovice (Ing. Slíva, mat. č. RK 223/2009)
62. Věcné břemeno pro E.ON Distribuce, a.s. v k.ú. Čichtice (Ing. Slíva, mat. č. RK 224/2009)
63. Věcné břemeno pro Statutární město České Budějovice v k.ú. České Budějovice 2, KN p.č. 1151 (Ing. Slíva, mat. č. RK 70/2009)
64. Rozpočtové změny č. 6/09 (Ing. Slíva, mat. č. RK 235/2009)
65. Rozpočtové změny č. 7/09 - k převodům (Ing. Slíva, mat. č. RK 236/2009)
66. Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v kraji za školní rok 2007/2008 (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 197/2009)
67. Stanovení odvodu finančních prostředků do rozpočtu kraje (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 194/2009)
68. Žádost o souhlas s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 195/2009)
69. Rozpis finančních prostředků rozvojových programů MŠMT (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 227/2009)
70. Informace o stavu investiční akce „Likvidace odpadních vod a přívod vody pro SRŠ a VÚHR Vodňany" a návrh dalšího postupu (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 228/2009)
71. Smlouva o spolupráci při realizaci vzdělávání pedagogických pracovníků (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 196/2009)
72. Žádost Krajského svazu ledního hokeje o prodloužení termínu realizace projektu (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 198/2009)
73. Žádost obce Stachy o prodloužení termínu realizace projektu (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 199/2009)
74. Nabytí dědictví organizací zřizovanou Jihočeským krajem (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 201/2009)
75. Schválení nákupu movitého majetku a návrh dotace z FRŠ - V. etapa (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 206/2009)
76. Změny v orgánech společnosti Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 256/2009), dodatečně
77. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 200/2009)
78. Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje Modelářskému klubu Maják Borovany (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 202/2009)
79. Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje na mistrovství Evropy Českému střeleckému svazu - sportovnímu střeleckému klubu „TRAP" Litvínovice (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 203/2009)
80. Příspěvek na reprezentaci Jihočeského kraje občanskému sdružení Baseball & Softball Club Hluboká nad Vltavou (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 204/2009)
81. Změna platového stupně řediteli školy zřizované krajem (RNDr. Krejsová, mat. č. RK 205/2009)
82. Rozdělení neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí - návrh (JUDr. Průša, mat. č. RK 180/2009)
83. Zpráva o kontrolní činnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje za II. pololetí 2008 (JUDr. Průša, mat. č. RK 222/2009)
84. Návrh programu zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 10. 3. 2009 (Mgr. Zimola, mat. č. RK 169/2009), dodatečně
85. Diskuse

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku