sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se bude konat 19.5.2009
14.05.2009

Zasedání se koná od 10:00 hodin ve velkém zasedacím sále (2. podlaží, č. dv. 2.008) Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje jsou veřejně přístupná. Podkladové materiály k jednání jsou zveřejňovány v rubrice Zasedání a dokumenty Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje:

1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 25. 3. do 4. 5. 2009 (J. Zimola, mat. č. ZK 199/2009)
2. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 175/2009)
3. Změna usnesení č. 26/2008/ZK-2 - Realizace projektu Jihočeského kraje „Evropské informační středisko Europe Direct", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 174/2009)
4. Grantový program na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje - výběr projektů (J. Zimola, mat. č. ZK 155/2009)
5. Poskytnutí mimořádných prostředků obcím postižených extrémními přívalovými srážkami dne 5.4. 2009 (J. Zimola, mat. č. ZK 158/2009)
6. Příspěvky na akce přeshraniční spolupráce (J. Zimola, mat. č. ZK 173/2009)
7. Změna zástupců Jihočeského kraje ve správních orgánech RERA, a.s. (M. Kuba) dodatečně
8. Aktualizace územně analytických podkladů kraje (M. Kuba, mat. č. ZK 198/2009)
9. Grantový program na podporu tvorby územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 184/2009)
10. Grantový program na podporu tvorby územně plánovací dokumentace obcí - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 185/2009)
11. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce, opravy a obnova vybavení kluboven a základen subjektů z oblasti zájmové činnosti dětí a mládeže (mimo oblast sportu), 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 210/2009)
12. Grantový program Jihočeského kraje Zavádění nových technologií do středních a vyšších odborných škol, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 211/2009)
13. Grantový program Jihočeského kraje Podpora služeb nedefinovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 212/2009)
14. Grantový program Jihočeského kraje Podpora terénních sociálních služeb, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 213/2009)
15. Grantový program Jihočeského kraje Podpora a rozvoj protidrogové politiky v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 214/2009)
16. Grantový program Jihočeského kraje Rekonstrukce stávajících sportovišť, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 215/2009)
17. Grantový program Jihočeského kraje Ochrana před povodněmi 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 216/2009)
18. Grantový program Jihočeského kraje Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 217/2009)
19. Grantový program Jihočeského kraje Rozšíření stávajících kapacit mateřských škol, rekonstrukce, modernizace, vybavení budov, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 209/2009) dodatečně
20. Grantový program Jihočeského kraje Zážitková turistika, 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (M. Kuba) bude staženo
21. Projekty technické pomoci v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - revokace usnesení č. 155/2008/ZK ze dne 15. 4. 2008 (M. Kuba, mat. č. ZK 204/2009)
22. Grantový program „Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště" - výběr projektů (M. Kuba, mat. č. ZK 227/2009)
23. Revokace usnesení č. 66/2008/ZK ve věci realizace projektu „Most event.č. 135-011 Soběslav", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (M. Kuba, mat. č. ZK 207/2009)
24. Změna usnesení č. 379/2007/ZK ve věci realizace projektu „Silnice II/145 Husinec - Běleč", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje(M. Kuba, mat. č. ZK 205/2009)
25. Řešení stávající situace v dačické nemocnici (I. Stráská, mat. č. ZK 222/2009)
26. Dodatek smlouvy o vypořádání úhrady regulačních poplatků ve zdravotnických zařízeních zřizovaných nebo zakládaných Jihočeským krajem (I. Stráská, mat. č. ZK 223/2009)
27. Dodatek ke zřizovací listině Domova pro osoby se zdravotním postižením Osek (I. Stráská, mat. č. ZK 206/2009)
28. Grantový program (Program MŠMT), 1. výzva pro rok 2009 - výběr projektů (I. Stráská, mat. č. ZK 156/2009)
29. Grantový program „Program podpory bezpříspěvkového dárcovství krve v Jihočeském kraji pro rok 2009" - výběr projektů (I. Stráská, mat. č. ZK 157/2009)
30. Závěrečná zpráva oddělení prevence a humanitních činností za rok 2008 (I. Stráská, mat. č. ZK 183/2009)
31. Změny ve složení předsednictva Jihočeské centrály cestovního ruchu (F. Štangl) dodatečně
32. Rozdělení finančních prostředků z grantového programu Movité kulturní dědictví 2009 (F. Štangl, mat. č. ZK 178/2009)
33. Grantový program Zvýšené náklady obnovy památkově chráněných staveb 2009 - výběr projektů (F. Štangl, mat. č. ZK 180/2009)
34. Grantový program Nemovité kulturní památky 2009 - výběr projektů (F. Štangl, mat. č. ZK 179/2009)
35. Grantový program Předprojektová příprava obnovy kulturních památek 2009 - výběr projektů (F. Štangl, mat. č. ZK 181/2009)
36. Rozdělení finančních prostředků z grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině 2009 (F. Štangl, mat. č. ZK 177/2009)
37. Grantový program Podpora muzeí zřizovaných obcemi 2009 - výzva pro rok 2009 (F. Štangl, mat. č. ZK 182/2009)
38. Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009 - rozdělení dotací (F. Štangl, mat. č. ZK 159/2009)
39. Příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2009 obcím s rozšířenou působností (F. Štangl, mat. č. ZK 160/2009)
40. Jihočeský krajský příspěvkový program na podporu místních akčních skupin v r. 2009 - rozdělení příspěvku (F. Štangl, mat. č. ZK 208/2009)
41. Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Nová Bystřice - Grametten", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl, mat. č. ZK 200/2009)
42. Realizace projektu „Zlepšení přístupové komunikace k hr. přechodu Hluboká - Schaditz", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl, mat. č. ZK 201/2009)
43. Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Nové Údolí - Haidmühle", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F.Štangl, mat. č. ZK 202/2009)
44. Realizace projektu „Zlepšení přístupových komunikací k hr. přechodu Strážný - Philippsreut", jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (F. Štangl, mat. č. ZK 203/2009)
45. Rozpis finančních prostředků rozvojového programu MŠMT pro řešení specifik regionálního školství (J. Krejsová, mat. č. 188/2009)
46. Rozpis finančních prostředků rozvojového programu MŠMT na zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků - 2. etapa (J. Krejsová, mat. č. ZK 191/2009)
47. Rozpis rozpočtu přímých výdajů školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi (J. Krejsová, mat. č. ZK 189/2009)
48. Schválení realizace projektu „Stavební úpravy nemovité kulturní památky, objekt Beseda" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (J. Krejsová, mat. č. ZK 192/2009)
49. Schválení realizace projektu „Víceúčelová sportovní hala Gymnázia Prachatice" a jeho kofinancování a předfinancování z rozpočtu Jihočeského kraje (J. Krejsová, mat. č. ZK 194/2009)
50. Revokace usnesení č. 326/2008/ZK - změna financování projektu ROP Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Komenského 86, Písek (J. Krejsová, mat. č. ZK 193/2009)
51. Změny v síti škol školských zařízení zřizovaných krajem (Tábor) (J. Krejsová, mat. č. ZK 195/2009 )
52. Změny v síti škol školských zařízení zřizovaných krajem (Třeboň) (J. Krejsová, mat. č. ZK 196/2009)
53. Dodatky zřizovacích listin škol a školských zařízení (J. Krejsová, mat. č. ZK 190/2009)
54. Grantový program na podporu tvorby rozvoje venkova a krajiny - výběr projektů (K. Vlasák, mat. č. ZK 225/2009)
55. Příspěvky na hospodaření v lesích podle směrnice SM/23/ZK 2. část žádostí k projednání (K. Vlasák, mat. č. ZK 224/2009)
56. Informace o plnění rozpočtu za leden až březen 2009 (J. Slíva, mat. č. ZK 187/2009)
57. Rozpočtové změny 15/09 (J. Slíva, mat. č. ZK 186/2009)
58. Záměr majetkoprávního vypořádání nemovitostí (M. Kuba, mat. č. ZK 219/2009)
59. Majetkoprávní vypořádání nemovitostí (M. Kuba, mat. č. ZK 220/2009)
60. Předání staveb do hospodaření Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje (M. Kuba, mat. č. ZK 221/2009)
61. Koupě pozemku KN p.č. 1988 v k.ú. Kaplice (J. Slíva, mat. č. ZK 168/2009)
62. Koupě pozemků ve zvláště chráněných územích v k.ú. Doubravice a v k.ú. Vodňany (J. Slíva, mat. č. ZK 166/2009)
63. Prodej pozemků v k.ú. Stráž nad Nežárkou (J. Slíva, mat. č. ZK 163/2009)
64. Prodej nemovitostí v k.ú. Stráž nad Nežárkou (J. Slíva, mat. č. ZK 164/2009)
65. Prodej budovy bez čp. a pozemků v k.ú. Č. Budějovice 3 (J. Slíva, mat. č. ZK 165/2009)
66. Prodej části pozemku 2847/1 v k. ú. Č. Budějovice 7 (J. Slíva, mat. č. ZK 169/2009)
67. Směna části pozemku p.č. 5349/15 za část pozemku p.č. 5349/16 v k.ú. Tábor (J. Slíva, mat. č. ZK 170/2009)
68. Záměr směny s vlastníkem pozemku v areálu Jihočeského letiště Č. Budějovice, PK p.č. 969/18 GP v k.ú. Homole (J. Slíva, mat. č. ZK 172/2009)
69. Záměr darování budovy dílny na pozemku KN p.č. 158 vč. pozemku v k.ú. Dub u Prachatic (J. Slíva, mat. č. ZK 176/2009)
70. Předání pozemků od Pozemkového fondu ČR - ÚP Písek do správy Školního rybářství Protivín (J. Slíva, mat. č. ZK 161/2009)
71. Zamítnutí vydání historického majetku města Tábor, Vimperk, Třeboň, obci Malovice a Dívčice (J. Slíva, mat. č. ZK 167/2009)
72. Výkup pozemků v areálu letiště Č. Budějovice PK p.č. 983/1/2 a p.č. 838/2/2 a částí OK p.č. 886 a p.č. 888/1/3 v k.ú. Homole (J. Slíva, mat. č. ZK 171/2009)
73. Revokace usnesení č. 182/2008/ZK a bezúplatný převod nemovitostí v k.ú. Č. Budějovice 3 z vlastnictví České republiky - katastrální úřad pro Jihočeský kraj (J. Slíva, mat. č. ZK 162/2009)
74. Záštity členů Rady Jihočeského kraje (J. Zimola, mat. č. ZK 226/2009)
75. Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Jihočeského kraje (S. Žirovnická, mat. č. ZK 197/2009)
76. Diskuse

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku