sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uvod
Jihočeský kraj
31. prosince 2018 je provozní doba krajského úřadu z technických důvodů stanovena od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

obrázkový předěl

obrázkový předěl
Informace o prodeji budovy a pozemku
4.01.2006

Jihočeský kraj prodá budovu s č.p. 772 spolu se stavební parcelou KN č. 800/2 o výměře 7.130 m2, zastavěná plocha a nádvoří a pozemkovou parcelu KN č. 533/12 o výměře 666 m2, ostatní plocha, manipulační plocha, které jsou zapsány na Katastrálním úřadě pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice na LV č. 7034 pro obec a k.ú. Strakonice, část obce Strakonice I.
Své nabídky podávejte v podatelně krajského úřadu nebo v sekretariátu odboru dopravy a silničního hospodářství v písemné formě osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených „Bývalý areál závodu Strakonice-NEOTVÍRAT" a opatřený na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou či podpisem statutárního zástupce, je-li právnickou osobou a to nejpozději do 2. února 2006 do 14:00 hodin. Část areálu je pronajata. Podmínkou prodeje je respektování platného územního plánu nabyvatelem a do žádosti je nutné uvést záměr využití nemovitosti. Další informace o předmětu prodeje, zejména o ceně zjištěné znaleckým posudkem, budou podávány na odboru dopravy a silničního hospodářství tel.: 386720132.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku