sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
726 19.10.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí vydané formou opatření obecné povahy. Část opatření obecné povahy, jímž byla dne 28. dubna 2017 vydána Změna č. 2 územního plánu Dobrá Voda, a to v rozsahu rozšíření plochy OVSR – občanské vybavení sportovně rekreační.
720 18.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/20 v Písku.
719 18.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v km 69,250 – 70,100, v úseku od křižovatky silnice I/3 a II/135 (ul. Obchodní) po křižovatku silnice I/3 a silnic III/13510 a III/13520 (ul. Wilsonova)
718 18.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava silnice I/3, na obchvatu Kaplice, okr. Český Krumlov dle doloženého návrhu DIO, které je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy
717 18.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Strmilov – Studená při úplné uzavírce silnice II/409 v úseku Studená – Horní Němčice – Maršov z důvodu provádění rekonstrukce tohoto úseku silnice II. tř.
713 17.10.2018 Rozhodnutí o zastavení přezkumného řízení ve věci vydané Změny č. 1 územního plánu Čížkrajice.
714 17.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, ve Vimperku, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO. Termín: 22. 10. 2018 – 28. 10. 2018
715 17.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v obci Lidmovice, okr. Strakonice, (dle doloženého návrhu DIO) Důvod: údržba mostu ev. Č. 22-043 Termín: 22. 10. – 11. 11. 2018
711 16.10.2018 Oznámení o možnosti převzít si písemnost: rozhodnutí č. j. KUJCK 91046/2018 ze dne 9. 7. 2018, adresované panu Jiřímu Ramešovi, nar. 20. 9. 1979, bytem Bujanov 62, 382 41 Bujanov.
710 16.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/22, v místě křižovatky se silnicí III/00430 a MK Václavská, okr. Strakonice, dle doloženého návrhu DIO Termín: 22. 10. 2018 – 26. 10. 2018
705 12.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/29, v úseku mostu ev. č. 29-007 v k.ú. Kolíšov, okr. Písek.
704 11.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu z důvodu provádění stavby „ Zastávky MHD Dlouhá louka České Budějovice“ v termínu: od 22.10.2018 – do 22.1.2019
699 11.10.2018 Veřejná vyhláška. Rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci regulačního plánu Kestřany.
698 10.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 na trase Strmilov - Studená v úseku od křižovatky se silnicí III/40917 až na začátek obce Studená
697 10.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/22, v místě železničního přejezdu P1173, v k.ú. Dolní Poříčí, okres Strakonice
696 10.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku spol. Zemědělské služby Dynín a.s. ve směru na Č. Budějovice v délce 250 m v rámci stavby "D3 stavba 0309/I Bošilec-Ševětín"
688 08.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 v úseku MÚK Ševětín – silnice II/603 v budoucím napojení na I/3. V termínu (prodloužení termínu): od 16.11.2018 – do 30.6.2019
680 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 z důvodu výstavby „D3 0309/II Ševětín – Borek 1.etapa“ V termínu (prodloužení termínu): od 1.11.2018 – do 31.5.2019
681 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 sjezd a nájezd MUK Lhotice směr Tábor z důvodu výstavby dálnice „D3 0309/II Ševětín - Borek“ V termínu (prodloužení termínu): ve dnech od 28.10.2018 – do 31.5.2019
682 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3, za obcí Netřebice ve směru na Kaplici, okr. Český Krumlov, dle doloženého návrhu DIO Termín: 15. 10. 2018 – 28. 10. 2018 Důvod: Oprava MK p.č. 3482/5 - Netřebice
683 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/4, v úseku části objízdné trasy mezi obcemi Brusy - Kbelnice, okr. Strakonice (dle doloženého návrhu DIO) Důvod: provádění stavby „Modernizace silnice III/1396 Osek – Jemnice
687 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava úseku silnice I/19, okr. Písek v úseku Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo III/10245 – křižovatka Probulov III/12119,
679 05.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v k.ú. Chýnov u Tábora, okr. Tábor Termín: 15. 10. 2018 – 31. 07. 2020
627 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 74 územního plánu města České Budějovice.
628 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 78 územního plánu města České Budějovice.
629 11.09.2018 Veřejná vyhláška. Návrh rozhodnutí v přezkumném řízení ve věci změny č. 79 územního plánu města České Budějovice.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku