sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


veřejné vyhlášky
Číslo Vyvěšeno dne Název
277 23.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a na propojení MÚK Dráchov a silnice I/3 a propojení MÚK Dráchov a silnice I/3 k.ú. Řípec a Veselí nad Lužnicí, okres Tábor
276 23.04.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení stavebního řízení. Vydání stavebního povolení na stavbu: „I/19 železniční viadukt - Kladruby“ Stavba je umístěna na pozemku parc.č.: 1475/41 v k.ú. Chýnov u Tábora a na pozemku parc.č.: 400 v k.ú. Kladruby
275 23.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/20 v místě křižovatky silnice I/20 a MK - ul. Jeronýmova v Sedlici, k.ú. Sedlice u Blatné, okres Strakonice dle doloženého návrhu DIO.
274 23.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, v ulici Pasovská, ve Vimperku, okr. Prachatice, dle doloženého návrhu DIO Termín: 23. 04. 2018 – 31. 05. 2018
230 20.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na pozemní komunikaci na silnici I/3 - Kamenný Újezd.
265 18.04.2018 Veřejná vyhláška. Stavební povolení na stavbu „I/29 Křenovice - Bernartice“ na pozemcích parc. č. KN: 4240 k.ú. Křenovice a 1099/6, 1099/7, 1097/2, 1099/8 v k.ú. Bojenice.
263 17.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a na silnici I/34 v Českých Budějovicích z důvodu pořádání sportovně akce „Mattoni ½ Maraton České Budějovice“ na dobu : dne 2.6.2018 od 17:30 – 22:30 hod.
260 17.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu na silnici I/4, v místě křižovatky se silnicí III/00428, okr. Strakonice
259 17.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na úseku silnice I/19 v ul. Táborská v Mirovicích, okr. Písek
258 16.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na úseku silnice I/29 v Bernarticích, okr. Písek
257 16.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Místní úprava provozu silnice I/3, v k.ú. Soběslav, okr. Tábor
256 13.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/34 v úseku ul. Tyršova – Hůrecká v Lišově z důvodu konání akce „Jarní pouť“
254 12.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu silnice I/19, most přes rybník Jordán, okr. Tábor
251 11.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/23 v úseku km 0,800 – 3,200, Řípec – hranice okresu Jindřichův Hradec, k.ú. Řípec, okres Tábor
245 10.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/4, za Vimperkem ve směru na Strážný, v místě žel. přejezdu P1002, dle doloženého návrhu DIO
246 10.04.2018 Veřejná vyhláška. Žádost o stanovení místní úpravy provozu-ul. Jírovcova a n. Př. Otakara II. v Č. Budějovicích. Rozhodnutí. Usnesení Magistrátu m. Č. Budějovice, od. dopravy a sil. hospodář. v Č. Budějovicích ze dne 2.1.2018,se ruší a věc se vrací k novému projednání
243 09.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/19 v úseku km 90,900 – 93,100 Drhovice a v km 106,400 – 118,200 Chýnov – kř. se silnicí II/129 odbočka na Pacov, okres Tábor dle doloženého návrhu DIO.
242 09.04.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Přechodná úprava provozu na silnici I/3 a I/23, okres Tábor křižovatka silnic I/3, I/23 a II/159, k.ú. Řípec a křižovatka silnic I/3 a II/135, k.ú. Soběslav
241 06.04.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci: povolení podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavby vodního díla “Drenážní potrubí z čerpacích stanic, PRLP Mydlovary“
208 27.03.2018 Veřejná vyhláška. Informace podle § 9b zákona o posuz. vlivů na život. prostř. Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:„D3 0310/II Hodějovice – Třebonín–SO 135-Přeložka silnice I/3 v km 147,530"
209 27.03.2018 Veřejná vyhláška. Informace podle § 9b zákona o posuz. vlivů na život. prostř. Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – SO 195.2 Provizorní přeložka stávající silnice I/3 – část 2“.
205 26.03.2018 Veřejná vyhláška. Informace podle § 9b zákona o posuz. vlivů na život. prostř. Žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „D3 0310/II Hodějovice – Třebonín – SO 195.1 Provizorní přeložka stávající silnice I/3 – část 1“.
204 26.03.2018 Veřejná vyhláška. Informace podle § 9b zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Žádost stavebníka, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice, o stavební povolení na stavbu: "I/19 Chýnov"
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku