sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
58 17.01.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „I/34 Stráž nad Nežárkou - Lásenice ".
50 16.01.2018 Usnesení o opravě zřejmé nesprávnosti
48 16.01.2018 Zveřejnění návrhu koncepce: "Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na území Jihočeského kraje". zveřejnění návrhu koncepce posuzované ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
52 16.01.2018 Informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka pevných odpadů Bukovsko“.
43 12.01.2018 Závazné stanovisko k záměru: „Tepelný zdroj na spalování biomasy – Přísečná – úpravy"
44 12.01.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen (ř.km 12,100 – 25,243)
42 11.01.2018 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení "Centrum komplexního nakládání s odpady Růžov".
37 10.01.2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru: "Výkrm brojlerů Lažánky".
38 10.01.2018 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení záměru: „Změny ve výrobním závodě M-TECHNIKA s.r.o.“.
32 09.01.2018 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů Písek – Smrkovice, lokalita Vydlaby“.
30 09.01.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče pro přírodní rezervaci Mokřiny u Vomáčků na období 2018 – 2027.
34 09.01.2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru: „Lyžařský areál Horní Planá – Houbový vrch“
33 09.01.2018 Zveřejnění informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Řídká Blana“.
27 08.01.2018 Souhlasné závazné stanovisko k záměru: "Výměna technologie obalovací soupravy Jindřichův Hradec."
25 08.01.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Neutralizační a deemulgační stanice Soběslav“
26 08.01.2018 Oznámení žádosti AVE o změnu integrovaného povolení pro skládku Fedrpuš
14 05.01.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Teplárna Strakonice – výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie a výroba elektřiny“.
15 05.01.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení: „Výtopna Vráto“.
8 04.01.2018 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení: „Sigma České Budějovice spol. s r. o. – zinkovna Hůry“, provozované na adrese Hůry, 373 71 Rudolfov.
5 03.01.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby ČEZ, a. s., se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, pro zařízení „Pomocná plynová kotelna – ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Temelín“,
990 22.12.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Řízená skládka odpadů Vodňany, skládka skupiny S-OO3 a S-NO“
991 22.12.2017 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Skládka odpadů S-OO Lišov – III. etapa“.
882 22.11.2017 Oznámení. Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:  aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku