sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
508 17.07.2018 „Zahájení zjišťovacího řízení k záměru „Postup proti kůrovcům s ohledem na území výskytu populace tetřeva hlušce“.
501 16.07.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě Služby města Český Krumlov s.r.o., se sídlem Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov, pro zařízení „Řízená skládka TKO Český Krumlov“.
500 16.07.2018 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 Verze 13.0 (EK 5.0)“
499 16.07.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. „Novostavba odchovny jalovic – Strunkovice nad Blanicí“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
498 16.07.2018 Rozhodnutí o odvolání Šeflových proti rozhodnutí Městského úřadu Písek o nařízení odstranění stavby.
497 13.07.2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výstavba Technologického parku České Budějovice, Na Světlících".
493 12.07.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „…Tam, kde je srdce Vltavy, Horní Planá - bytové domy a wellness"
491 11.07.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě KF Mokřiny s.r.o. se sídlem Stříbřec 4, 378 18 Stříbřec, provozující zařízení „Kachní farma Mokřiny“
490 11.07.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby DOČEŠ a.s., se sídlem Jarošov nad Nežárkou 239, PSČ 378 41, provozující zařízení „Výrobna krmných směsí Jarošov nad Nežárkou“.
482 09.07.2018 Zveřejnění informace o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Úprava aktivit SC3.1 v rámci revize č. Operačního prog. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 - 2020"
481 04.07.2018 Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Novosedelský potok
480 04.07.2018 Veřejná vyhláška. Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Dehtářský potok v úseku od hráze rybníka Dehtář po pramen.
478 03.07.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou k záměru „VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem“
464 28.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení pro zařízení „Skládka Jistebnice“.
427 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí pro zařízení: Vodňanská drůbež a.s., provozovna Mirovice.
430 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání integrovaného povolení právnické osoby FONTEA a.s., Veselí nad Lužnicí pro zařízení „FONTEA - výroba nealkoholických nápojů - Veselí nad Lužnicí“
429 19.06.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Teplárna České Budějovice, a.s., pro zařízení „Teplárna České Budějovice, a. s., Výroba a prodej tepla a elektřiny."
387 06.06.2018 Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě Sigma České Budějovice spol. s r. o., se sídlem Nádražní 304, 373 82 Včelná, IČO 466 80 675 pro zařízení „Sigma České Budějovice spol. s r. o. – zinkovna Hůry“,
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku