sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
725 19.10.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Zvýšení kapacity skládky Milevsko - Jenišovice“.
712 16.10.2018 Veřejná vyhláška. Opatření obecné povahy. Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Blanice v úseku od hráze VD Husinec po silniční most u Arnoštova.
706 12.10.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení ze dne 19. 9. 2018 vydaného právnické osobě FCC Dačice s.r.o. (dříve .A.S.A. Dačice s.r.o.), se sídlem: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, pro zařízení „Skládka odpadů Borek“.
702 11.10.2018 Rozhodnutí Krajského úřadu o přezkoumání opatření obecné povahy Obecního úřadu Kunžak - omezení dodávky pitné vody - změna opatření obecné povahy dle § 97/3 a § 98 SŘ
700 11.10.2018 Oznámení záměru „CSPPark Vodňany“. Záměr bude podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.
701 11.10.2018 Zveřejnění závazného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru "Stanovení dobývacího prostoru Řípec a těžba štěrkopísku na výhradním ložisku Dráchov“
691 09.10.2018 Rozhodnutí doručované veřejnou vyhláškou. Záměr „Gigant Třeboň – k. ú. Břilice“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona.
692 09.10.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Jihoexpres Agro s.r.o., se sídlem Lazna 878/18c, 373 72 Lišov, provozující zařízení „Výkrmna kuřecích brojlerů Lišov
685 05.10.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru „Posílení tepelného výkonu Teplárny v Plané nad Lužnicí“
668 27.09.2018 Oznámení zveřejnění časového plánu a programu prací k připomínkám uživatelů vody a veřejnosti a termínu pro uplatnění připomínek 2018.
662 25.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení, právnické osoby Martínkov, družstvo, se sídlem č.p. 19, 378 73 Dešná, provozující zařízení „Výkrmna prasat Dešná u Dačic“,
660 24.09.2018 Informace o možnosti nahlédnout do opravného rozhodnutí o změně integrovaného povolení právnické osoby Technické služby Prachatice, s.r.o. se sídlem Krumlovská 749, 383 01 Prachatice, pro zařízení „Skládka TKO Libínské Sedlo“
654 20.09.2018 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení právnické osoby Madeta a.s. provozující zařízení Madeta a.s. závod Planá nad Lužnicí
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku