sablona: /usr/local/www/apache22/data/htdocs-wwwtest.kraj-jihocesky.cz/sys/web/templates/uredni_deska
Jihočeský kraj - Úřední deska

Jihočeský kraj - oficiální server provozovaný Krajským úřadem

Textová verze stránek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

/ Informace /  

Úřední deska

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Jihočeský kraj na elektronické úřední desce vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje. Jedná se o střednědobý výhled rozpočtu, rozpočet, závěrečný účet, rozpočtová opatření a pravidla rozpočtového provizoria.


Odkaz na jiné stránky Dokumenty k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací zřízených Jihočeským krajem

V souladu s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vznikla příspěvkovým organizacím povinnost zveřejňovat na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým vybrané dokumenty k finančnímu hospodaření. Zákon umožňuje vybrat si kteroukoli ze tří možných variant zveřejnění. Pro zveřejnění rozpočtu, kterým je plán nákladů a výnosů na rozpočtový rok, zvolil Jihočeský kraj v pozici zřizovatele variantu zveřejnění na své elektronické úřední desce, tedy na tomto místě.

Rozpočet nákladů a výnosů příspěvkových organizací, zřízených Jihočeským krajem, na rok 2017 byl schválen jako součást Rozpočtu Jihočeského kraje na rok 2017 a je obsažen v kapitole č. IX, Příloze č. 1 tohoto dokumentu, který je v plné verzi zveřejněn jak na webových stránkách Jihočeského kraje v sekci Hospodaření kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/2213/rozpocet_jihoceskeho_kraje_na_rok_2017.htm, tak na této elektronické úřední desce v předcházející sekci Dokumenty k finančnímu hospodaření Jihočeského kraje.


Odkaz na jiné stránky Deska pro veřejné zakázky

Od 26.1.2009 vstoupila v platnost Směrnice SM/18/RK - Zásady pro zadávání veřejných zakázek Jihočeským krajem a jím zřízenými organizacemi a založenými společnostmi. Podrobnosti k veřejným zakázkázkám jsou dostupné na desce pro veřejné zakázky.

Odkaz na jiné stránky Dotace a příspěvky Jihočeského kraje


Odkaz na jiné stránky Smlouvy o poskytnutí dotace (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)

V souladu s § 10d odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, jsou z textu veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace či návratné finanční výpomoci vyloučeny některé osobní údaje fyzických osob, které jsou příjemci dotace či návratné finanční výpomoci. Vybrané osobní údaje fyzických osob jsou v tomto případě zveřejňovány na základě souhlasu subjektu osobních údajů a v rozsahu dle § 8b odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Stejně tak nejsou poskytovány osobní údaje jiných osob, než příjemců veřejných prostředků.

V případě právnických osob a fyzických osob podnikajících se zveřejňuje celý text smlouvy vyjma částí, které obsahují případně obchodní tajemství konkrétní osoby (viz § 9 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). V ostatním se postupuje obdobně jako u fyzických osob.

Odkaz na jiné stránky Smlouva o návratné finanční výpomoci (Zveřejňování smluv uzavíraných Jihočeským krajem)


životní prostředí - posuzování vlivů ...
Číslo Vyvěšeno dne Název
273 23.04.2018 Oznámení o vypsání výběrového řízení. Výběrové řízení o povolení výkonu rybářského práva v rybářském revíru Pstruhovec č. rybářského revíru 03 423 005 o výměře 2,5 ha.
269 20.04.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě KF Mokřiny s.r.o. se sídlem Stříbřec 4, provozující zařízení „Kachní farma Mokřiny“.
267 20.04.2018 Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí „Strategický plán města Českých Budějovic na období 2017 - 2027“
268 20.04.2018 Zveřejnění informace o dokumentaci vlivů záměru "Souhrn záměrů a projektů pro zpřístupnění území s dominantním výskytem tetřeva hlušce v ptačí oblasti Šumava" na životní prostředí.
264 18.04.2018 Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Modernizace farmy Tichá."
261 17.04.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby AGPI, a.s., se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Písek, IČO: 00 11 28 36, pro zařízení „Vajax Písek.
262 17.04.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby AGPI, a.s., se sídlem Vrcovice 64, 397 01 Písek, IČO: 00 11 28 36, pro zařízení „Vajax Čekanice“
255 13.04.2018 Závěr zjišťovacího řízení. „Strategický plán udržitelné městské mobility České Budějovice“
253 12.04.2018 Oznámení zveřejnění žádosti o vydání integrovaného povolení provozující zařízení: "Fontea, a.s., výroba nealkoholických nápojů“.
250 11.04.2018 Sdělení Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod k evidenci ochranných pásem vodních zdrojů.
249 11.04.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o vydání změny integrovaného povolení právnické osoby Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, pro zařízení „Dopravní skladovací a třídící středisko Marius Pedersen a.s., Borovany“
248 11.04.2018 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Změna dokončené stavby – přístavba a stavební úpravy Hotel Hůrka
247 10.04.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vydaného právnické osobě Farma u lesa a.s., Sudoměřice u Bechyně, provozující zařízení „Farma u lesa – Sudoměřice u Bechyně“.
241 06.04.2018 Veřejná vyhláška. Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci: povolení podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stavby vodního díla “Drenážní potrubí z čerpacích stanic, PRLP Mydlovary“
206 26.03.2018 Informace o možnosti nahlédnout do rozhodnutí o změně integrovaného povolení vydaného právnické osobě CLAY CB spol. s r.o., se sídlem Okružní 665, 370 01 České Budějovice, pro zařízení „Skládka odpadů S-OO Lišov – III. etapa“.
882 22.11.2017 Oznámení. Podle § 25 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zveřejňují uživatelům vody a veřejnosti k připomínkám:  aktualizace předběžného vyhodnocení povodňových rizik
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku